Widzenia są przeprowadzane po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Termin widzenia należy uzgodnić bezpośrednio z działem widzeń przy widzeniu lub

 

  • telefonicznie (w języku niemieckim) pod numerem telefonu 0251-2374-280: poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 08:30 do 09:00 i od 11:30 do 12:30

Terminy są przydzielane tylko i wyłącznie osobom odwiedzającym, które zostały z góry wskazane przez osobę osadzoną i zatwierdzone przez zakład karny.

Punktualne stawienie się jest niezbędnie konieczne do tego, aby móc przeprowadzić wi­dzenie.

Oferowane są następujące godziny widzeń w przypadku osób odbywających karę i osób tym­czasowo aresztowanych:

Dzień

Godziny wejścia
Grupa 1

Godziny widzenia
Grupa 1
Godziny wejścia
Grupa 2
Godziny widzenia
Grupa 2
Godziny wejścia
Grupa 3
Godziny widzenia
Grupa 3
poniedziałek 09:00 - 09:30 09:40 - 10:50 12:45 - 13:15 13:25 - 14:35 --------------- ---------------
wtorek 09:00 - 09:30 09:40 - 10:50 12:45 - 13:15 13:25 - 14:35 --------------- ---------------
środa --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------
czwartek 09:00 - 09:30 09:40 - 10:50 12:45 - 13:15 13:25 - 14:35 --------------- ---------------
piątek 09:00 - 09:30 09:40 - 10:50 12:45 - 13:15 13:25 - 14:35 --------------- ---------------

Dodatkowo w każdy czwarty weekend w miesiącu są oferowane także widzenia w sobotę i niedzielę:

sobota

08:20 – 08:50

09:00 – 10:10

10:30 – 11:00

11:10 – 12:20

12:40 – 13:10

13:20 – 14:30

niedziela

08:20 – 08:50

09:00 – 10:10

10:30 – 11:00

11:10 – 12:20

12:40 – 13:10

13:20 – 14:30

Przy wejściu do zakładu karnego należy mieć przygotowany ważny dowód tożsamości (do­wód osobisty lub paszport)!

Każda osoba, która wchodzi do zakładu karnego, musi się poddać kontroli osobistej. Osoby z rozrusznikami serca winny się zgłosić przedkontrolą.

Kiedy potrzebne jest pozwolenie?

  • Jeśli chcą Państwo odwiedzić osobę tymczasowo aresztowaną, wówczas jest Państ­wu potrzebne pisemne pozwolenie na widzenie, jeśli przez sąd lub prokuraturę zo­stały zarządzone stosowne ograniczenia. Pozwolenie na widzenie otrzymają Pań­st­wo w sądzie właściwym dla postępowania lub we właściwej prokuraturze. Pisemne pozwolenie należy tutaj przedłożyć.
  • Jeśli w odniesieniu do widzeń nie zostały zarządzone żadne ograniczenia, wówczas o­sobę tymczasowo aresztowaną można odwiedzić w JVA Münster (Zakład Karny w Mün­ster) bez pozwolenia na widzenie, przedstawiając ważny dowód osobisty.

Czas trwania widzenia:

  • Osobom osadzonym przysługują maksymalnie 2 godziny widzenia w miesiącu. Z przy­czyn organizacyjnych widzenia u osób odbywających karę i osób tymczasowo aresztowanych obejmują 2 x 60 minut.
  • W ramach szczególnego wspierania widzeń ze strony małoletnich dzieci osób osa­dzo­nych są dopuszczone dwie dalsze godziny. Z przyczyn organizacyjnych muszą one o­bejmować każdorazowo co najmniej 1 godzinę.

Pozostałe regulacje:

  • Wejście do zakładu karnego odbywa się tylko po przedstawieniu ważnego dowodu o­sobistego.
  • Osoby w wieku poniżej 14 lat są wpuszczane tylko pod opieką osób uprawnio­nych do wychowania.
  • Osoby małoletnie w wieku od 14 lat bez opieki muszą przedłożyć pisemne oświadcze­nie osoby uprawnionej do wychowania o wyrażeniu zgody.
  • Do widzenia są dopuszczane zasadniczo jednocześnie tylko maksymalnie 3 osoby (w przypadku obecności dzieci 4 osoby).

W pokoju widzeń jest oferowana sprzedaż automatowa (słodycze, napoje orzeźwiają­ce i wybory ty­toniowe). Podczas jednego widzenia można wnieść ze sobą do 21,00 euro w postaci monet (monety 1 € i 50 centów), jednakże maksymalnie 42,00 euro miesięcznie dla każdej osoby osadzonej.

  • Rozmowy podczas widzenia u osób tymczasowo aresztowanych muszą być prowadzo­ne w języku niemieckim lub z pomocą tłumacza przysięgłego, chyba że właściwa jed­nostka zezwoliła na wyjątek.